CIE – Members

Sr. No.
Name
Email
Mobile
1
Dr. Sonia Chawla
tannuchawla@yahoo.co.in
9888250412
2
Dr. Sanjiv Saini
sanjudaviet@gmail.com
8146088882
3
Ms. Chintu Raza
chinturaza78@yahoo.co.in
9417127345
4
Dr. Vinay Chopra
vinaychopra222@yahoo.co.in
9814410203
5
Mr. Savdeep Vasudeva
daviet_mba@yahoo.com
9815530492
6
Mr. Ankush Kohli
ankushkohli204@yahoo.com
9914136784
7
Dr. Rupesh Kumar
rupesh.manak@yahoo.co.in
9914231989
8
Ms. Reeta Bhardwaj
reeta13583bhardwaj@yahoo.co.in
8427233399
9
Mr. Rajesh Kochher
rajesh_kochher04@yahoo.com
8146455556
10
Mr. Navleen Singh Rekhi
navleens@yahoo.com
9815500850
11
Mr. Sudhir Kumar Jala
sudheeriitd@gmail.com
9872140864
12
Mr. Vishav Kapoor
vishavkapoor55@gmail.com
9888144156

Menu